Khung Dwyer

Dwyer Frame là một biên tập viên lối sống, đã làm việc trong ngành xuất bản trong hơn 15 năm. Cô đã làm việc cho các ấn phẩm bao gồm InStyle, Sức khỏe, Con người, Đơn giản thực sự, Ngày của Phụ nữ, v.v. Cô đã làm việc cho Dotdash kể từ tháng 9 năm 2017 tập trung vào các thương hiệu The Spruce và Verywell. Điểm nổi bật Dwyer làm việc cho các ấn phẩm bao gồm InStyle, Sức khỏe, Con ng